Huiswerkschool Almere


Huiswerkschool Almere

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huiswerkschool Almere

 

Definities:

 

1.Huiswerkschool: Huiswerkschool Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nr. 32170075

2.Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Huiswerkschool een overeenkomst sluit, in de regel: ouders/verzorgers van de leerling of de leerling zelf.

3.Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Huiswerkschool wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat leerling en contractant ook dezelfde kunnen zijn).

4.Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Huiswerkschool en contractant tot stand komt.

5.Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand.

6.Tarieven per uur: Huiswerkbegeleiding bedraagt € 10,- en bijles c.q. Planhulp € 18,50-. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd.

7.De duur van de overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één week.

 

Algemeen:

 

1.Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.

2.Persoonsgegevens worden door Huiswerkschool zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Huiswerkschool. Tenzij contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op de school van de leerling.

3.Contractant en leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

4.Door leerling in vertrouwen aan Huiswerkschool of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of contractant, tenzij Huiswerkschool dit tegen het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Huiswerkschool.

5.Alle door Huiswerkschool geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Huiswerkschool. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Huiswerkschool vermeld wordt, Huiswerkschool uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

6.De openingstijden van de verschillende vestigingen staan op www.huiswerkschoolalmere.nl vermeld.

7.Huiswerkschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een Huiswerkschool vestiging.

8.Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Huiswerkschool volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Huiswerkschool hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

9.Huiswerkschool biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Huiswerkschool verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.

10.Contractant accepteert hierbij dat de leerling zelf lestijden en lesdagen mag wijzigen, tevens mag de leerling eenmalige extra lessen afspreken.

11.In gevallen van overmacht voor Huiswerkschool kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Huiswerkschool is hiervoor niet aansprakelijk.

12.Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan via info@huiswerkschoolalmere.nl (zie ook artikel 7 onder “Tarieven en Betaling”).

 

Tarieven en Betaling:

 

1.Contractant is aan Huiswerkschool het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie artikel 6 onder “Definities).

2.Huiswerschool is gerechtigd na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie en/of kerstvakantie de prijzen herzien.

3.Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht door Huiswerkschool.

4.Het opmaken van de factuur geschiedt (achteraf) op de laatste dagen van de maand. Aansluitend daarop ontvangt contractant een factuur van de debiteurenadministratie. Betaling geschiedt per automatische incasso of handmatige overschrijving.

Ingeval van automatische incasso wordt zeven dagen na factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag geïncasseerd door de Huiswerkschool. De betalingstermijn voor handmatige overschrijving betreft 14 dagen.

5.Bij overschrijding van de betalingstermijn zal ons incassobureau worden ingeschakeld. Wij houden ons hierbij aan de Wet incasso kosten (W.i.k.).

6.Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Huiswerkschool kenbaar te worden gemaakt, tenzij contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

 

Huiswerkbegeleiding:

 

1. De minimale afname van de huiswerkbegeleiding is 1x per week.

2. Bij de start van de huiswerkbegeleiding wordt een vaste dag en tijd overeengekomen. Deze vaste dag en tijd kan met wederzijdse toestemming tussentijd gewijzigd worden. Bij het wijzigen van de vaste dag en tijd dient ondubbelzinnig aangegeven te worden of het een eenmalige of structurele wijziging betreft.

3. Bij ziekte en/of afwezigheid van de leerling dient de les binnen één maand te worden ingehaald. In geval van overmacht kan Huiswerkschool hier van afzien. Dit ter beoordeling van Huiswerkschool. Na ommekomst van één maand vervalt het recht tot inhalen. Huiswerkschool mag vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.

Bij niet-tijdige afmelding van een afgesproken les of het niet inhalen van de les wordt het volledige lesbedrag in rekening gebracht. De les kan enkel ingehaald worden als er ten tijde van het inhaalmoment nog reguliere lessen worden afgenomen en zal nooit in plaats van een reguliere les kunnen plaatsvinden.

4.Vakanties en feestdagen:

a) In alle middelbare schoolvakanties gaat de Huiswerkschool dicht. Zo ook op officiële feestdagen. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar www.huiswerkschoolalmere.nl/agenda. In alle overige weken blijft Huiswerkschool open en verwachten wij dat de leerling de huiswerkbegeleiding volgt. De factuur loopt in alle gevallen door.

b) Gedurende de zomervakantie is Huiswerkschool gesloten voor gewone huiswerkbegeleiding. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij Huiswerkschool. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald, het initiatief hiervan ligt bij de leerling.

 

Bijles/planhulp

De navolgende artikelen gelden zowel voor bijles als voor Planhulp

1.De minimale afname van bijles is 1x per week.

2.Bij de start van de begeleiding wordt een vaste dag en tijd gepland.

3. Bij ziekte en/of afwezigheid van de leerling dient de les binnen één maand te worden ingehaald. In geval van overmacht kan Huiswerkschool hier van afzien. Dit ter beoordeling van Huiswerkschool. Na ommekomst van één maand vervalt het recht tot inhalen. Huiswerkschool mag vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.

Bij niet tijdige afmelding van een afgesproken les of het niet inhalen van de les wordt het volledige lesbedrag in rekening gebracht.De les kan enkel ingehaald worden als er ten tijde van het inhaalmoment nog reguliere lessen worden afgenomen en zal nooit in plaats van een reguliere les kunnen plaatsvinden.

4.Vakanties en feestdagen:

a) In alle middelbare schoolvakanties gaat de Huiswerkschool dicht. zo ook op officiële feestdagen. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar www.huiswerkschoolalmere.nl/agenda. In alle overige weken blijft Huiswerkschool open en verwachten wij dat de leerling de huiswerkbegeleiding volgt. De factuur loopt in alle gevallen door.

b) Gedurende de zomervakantie is Huiswerkschool gesloten voor gewone huiswerkbegeleiding. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij Huiswerkschool. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald, het initiatief hiervan ligt bij de leerling

 

Bijles aan huis

 

1.De minimale afname van bijles is 1 x per 14 dagen minimaal 2 uur.

2.Bij de start van de begeleiding wordt een vaste dag en tijd gepland.

3. Bij de Bijles aan huis worden reiskosten in rekening gebracht. Deze worden vooraf afgesproken.

4. Bij ziekte en/of afwezigheid van de leerling dient de les binnen 5 werkdagen te worden ingehaald.In geval van overmacht kan Huiswerkschool hier van afzien. Dit ter beoordeling van Huiswerkschool. Huiswerkschool mag vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.

Bij niet tijdige afmelding van een afgesproken les of het niet inhalen van de les wordt het volledige lesbedrag in rekening gebracht. De les kan enkel ingehaald worden als er ten tijde van het inhaalmoment nog reguliere lessen worden afgenomen en zal nooit in plaats van een reguliere les kunnen plaatsvinden.

5 Vakanties en feestdagen:

a) In alle middelbare schoolvakanties gaat de bijles door, tenzij door de leerling en begeleider vooraf afgesproken is te annuleren.

b) Tijdens de officiële feestdagen is het mogelijk de bijles te annuleren of te verzetten in deze week.

c) Gedurende de zomervakantie gaat de bijles aan huis niet door tenzij anders overeengekomen tussen de begeleider en de leerling.

6.Bij ziekte en/of afwezigheid van de begeleider is Huiswerkschool gerechtigd de bijles aan huis te annuleren. Enkel in overleg mag er een vervangende begeleider gestuurd worden.

 

 

Overige diensten

 

Voor overige diensten zoals examentraining, verwijzen we naar de aanvullende voorwaarden die overhandigd worden op het moment van inschrijving en die op eerste verzoek door het hoofdkantoor van Huiswerkschool worden toegezonden

 

Volg ons!